UA-108636308-1

นโยบายการยกเลิกสินค้าและคืนสินค้า

                                     ลูกค้าสามารถคืนสินค้าถึงบริษัทฯภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยลูกค้าจะต้องระบุเลขที่สั่งซื้อสินค้า
                                และสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมบรรจุภัณฑ์สินค้าอยู่ในสภาพไม่เสียหาย หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับสินค้าแล้ว
                                จะตรวจเช็คสินค้าเพื่อดำเนินการขั้นต่อไป

                               เงื่อนไขการคืนสินค้า
                                ทางบริษัทรับคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

                               1. สินค้าชำรุด
                               2. สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ
                               3. สินค้าที่คืนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมบรรจุภัณฑ์สินค้าอยู่ในสภาพไม่เสียหาย และคืนสินค้ากลับบริษัทฯภายใน 14 วัน
                                 นับจากวันที่ได้รับสินค้า
                               4. หากสินค้าที่ส่งคืนอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขของการคืนสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า
                               5. ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ การก่อการร้าย
                                 การชุมนุมทางการเมืองฯลฯทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการจัดส่งสินค้าและทางบริษัทฯ
                                 จะทำการคืนเงินให้กับลูกค้า


                               การคืนเงิน

                               1. กรณีชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต - เมื่อทางบริษัทฯได้รับสินค้าคืนและสินค้าที่คืนอยู่ในเงื่อนไขการคืนสินค้า
                                 ทางบริษัทฯจะดำเนินการทำเรื่องเพื่อส่งคืนเงินภายใน 15 วันทำการ (ไม่รวมระยะเวลาดำเนินการของธนาคาร)
                                 เเละหลังจากนั้นจะขึ้นอยู่กับเงือนไขของธนาคารเจ้าของบัตรจะดำเนินเรื่องต่อภายใน 30 - 45 วัน
                                 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารนั้น ๆ
                               2. กรณีชำระเงินด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ - เมื่อทางบริษัท ฯ ได้รับสินค้าคืนและสินค้าที่คืน
                                 อยู่ในเงื่อนไขการคืนสินค้า ทางบริษัทฯจะดำเนินการทำเรื่องเพื่อส่งคืนเงินภายใน 15 วันทำการ
                                 (ไม่รวมระยะเวลาดำเนินการของธนาคาร) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ที่ชำระเงินค่าสินค้า
                               3. กรณีชำระเงินผ่านระบบ PayPal – เมื่อทางบริษัทฯได้รับสินค้าคืนและสินค้าที่คืนอยู่ในเงื่อนไขการคืนสินค้า
                                 ทางบริษัทฯจะดำเนินการทำเรื่องเพื่อส่งคืนเงินผ่านบัญชี PayPal ของท่านภายใน 15 วันทำการ

                               หมายเหตุ: บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินให้เฉพาะบัญชีที่ได้ชำระเงินในการซื้อสินค้าที่จะคืนเท่านั้น


                               ยกเลิกคำสั่งซื้อ

                               ลูกค้าสามารถทำการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก่อนการจัดส่งสินค้า โดยติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่เบอร์ 02-274-2456 ในเวลาทำการ
                               (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 น. - 17.00 น.) หรือ อีเมล support@mtsapola.com

                               ขั้นตอนการคืนสินค้า

                               1. ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่เบอร์ 02-274-2456 ในเวลาทำการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 น. - 17.00 น.) หรือ
                                 อีเมล support@mtsapola.com พร้อมระบุเลขที่สั่งซื้อสินค้า
                               2. บริษัทฯจะแจ้งเลขที่รับคืนสินค้า (RA No.) ให้ลูกค้าทราบ
                               3. ลูกค้าบรรจุสินค้าที่คืนพร้อมใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบรับสินค้า และเอกสารอื่นๆ ใส่หีบห่อ
                                 พร้อมระบุเลขที่รับคืนสินค้าที่ด้านนอกของหีบห่อที่บรรจุสินค้า
                               4. ส่งสินค้าที่คืนไปที่
                                     บริษัท หริกุล กรุ๊ปจำกัด
                                     694 ซอยรัชดานิเวศน์ 24ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  โทร 02-274-2456

Powered by MakeWebEasy.com